Polska Izba Mleka jest organizacją branży mleczarskiej w Polsce o charakterze izby gospodarczej. Została utworzona z inicjatywy środowiska mleczarskiego – spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm z nimi współpracujących. Polska Izba Mleka liczy ponad 70 członków. W gronie podmiotów zrzeszonych znajdują się największe firmy mleczarskie oraz firmy „okołomleczarskie”, zajmujące się m.in. dostawą opakowań i technologii dla przemysłu mleczarskiego.

http://www.izbamleka.pl/

Głównym celem Polskiej Izby Mleka jest ścisła współpraca jej członków i partnerów na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji polskiego mleczarstwa w Polsce, jak i poza granicami. PIM wspiera również swoich członków poprzez współpracę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Weterynarii, Inspekcją Jakości HAndlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Agencją Rynku Rolnego oraz innymi instytucjami i placówkami, które wyznaczają kierunki działalności firm mleczarskich, czuwają nad spełnianiem warunków, wymogów produkcji, itp. Polska Izba Mleka prowadzi także szereg działań promocyjnych, aktywizujących dzieci, młodzież oraz rodziców i nauczycieli.

Dodatkowo, Polska Izba Mleka wspomaga i promuje program „Szklanka Mleka”, który kształtuje nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży oraz promuje racjonalne odżywianie. Program ten realizowany jest w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Dzięki temu, dzieci w szkołach podstawowych, trzy razy w tygodniu, mogą bezpłatnie pić białe mleko. W roku szkolnym 2011/12 z programu „Szklanka Mleka” skorzystało 33% placówek oświatowych w Polsce.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) została utworzona w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w ponad 9 200 członków skupionych w 18 związkach regionalnych hodowców bydła i producentów mleka oraz 2 związkach rasowych (Polski Związek Bydła Simentalskiego oraz Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego). Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

http://www.pfhb.pl/

PFHBiPM jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych. PFHBiPM jest jedyną ogólnokrajową organizacją branżową hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka realizuje zadania z zakresu oceny wartości użytkowej bydła oraz oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.

PFHBiPM jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).

Głównym celem Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw swoich członków. Czyni to między innymi poprzez podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka, wspieranie jej oraz czynienie starań o rynki zbytu dla materiału hodowlanego i produktów pochodzących od bydła.