Europejskie produkty mają gwarancję bezpiecznej żywności dzięki wdrażaniu systemów:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP
 • Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP
 • HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

HACCP to metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu jeśli zagrożenie wystąpi.

USTAWODAWSTWO EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŻYWNOŚCI

W Unii Europejskiej prawo żywnościowe ustanawiane jest za pomocą :

 • dyrektyw
 • rozporządzeń
 • decyzji
 • zaleceń i opinii

Najważniejsze dyrektywy to :

 • Dyrektywa Rady 89/397/EEC z 14.06.1989, dotycząca urzędowej kontroli artykułów żywnościowych oraz będąca jej uzupełnieniem
 • Dyrektywa Rady 93/43/EEC z 14.06.1993 w sprawie higieny środków spożywczych.

GMP (Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Produkcyjna wyznacza zestaw wymagań stosowanych w produkcji przemysłowej i tym samym w gastronomii. Standardy GMP zapewniają:

 • wysoką jakość,
 • czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu.

Zagwarantowanie prawidłowego procesu wytwarzania produktu służy zapewnieniu powtarzalności i jednolitości wyrobów. Zasady GMP gwarantują pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Stosowanie ich daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu.

 

GHP (Good Hygienic Practice) Dobra Praktyka Higieniczna to czynności, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być zrealizowane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji oraz dystrybucji, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Wymagania GHP obejmują:

 • lokalizację i otoczenie zakładu produkcji żywności,
 • rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia w zakładzie,
 • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego,
 • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców, stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych, szkolenie i higienę osobistą pracowników.

Standardy produkcji

Produkty mleczne definiowane są jako produkty wymagające specjalnej obsługi logistycznej, czyli kontrolowanej temperatury od +2 do +6 stopni Celsjusza. Europejskie parametry jakości dostaw są bardzo wysokie, procesy przewozowe ustandaryzowane i przejrzyste.